Generalforsamling 2007

VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO


NYT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2007.
Generalforsamlingen 2007 markerede 20-året for Venskabsforeningens start. Om formiddagen blev der derfor afholdt jubilæumsseminar om venskaber og betydningen af venskabsforeninger arbejde.

Det var en dejlig formiddag med mange deltagere fra såvel vores egen som fra andre foreninger.

Burkina Faso’s tidligere ambassadør Mme Anne Konaté gav en varm tale om ”Betydningen af venskab og venskabsforeninger for relationerne mellem mennesker”.

Læs mere om jubilæumsseminaret i det kommende nummer af Burkina Kontakt. 

     Forhenværende ambassadør Anne Konaté overdrager formand Ole Zetner en venskabsgave til foreningen.

Referat af generalforsamling, lørdag den 10. marts 2007.


 

Sammenfattet af Elisabeth, bestyrelsen.


1.Valg af dirigentJørgen Olsen blev valgt som dirigent. Han sikrede sig desuden, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Jørgen Olsen havde fotodokumenteret den første del af dagen, og overlod linsen til Karen Mohr Sokkelund under selve generalforsamlingen.
2.Formandens beretning


Formand Ole Zethner fremhævede elementer fra den skriftlige beretning, som er sendt til medlemmerne inden generalforsamling:Burkina Kontakt:

Vores medlemsblad står overfor at skulle have ny redaktør. I den forbindelse udtrykte formanden værdsættelse af det store arbejde og engagement, som redaktør Jannick Svendsen har lagt for dagen. Samtidig opfordrede formanden til at flere tager initiativer til at skrive korte indlæg til Burkina Kontakt. I bladets tidlige år var der mange små notitser, som var med til at bringe liv til bladet og foreningen.


I løbet af det forgangne år har Franck Pondevie tilført bladet en side på fransk med nyheder og info fra foreningen. Dette er dels en service til ambassadens læsere. Samtidig håber vi at mere fransksproget information vil være med til at give flere herboende burkinere lyst til at engagere sig i foreningen.


Vi sender fortsat blade til vores søsterforeninger i de nordiske lande.Indsamling til ofrene for oversvømmelsen i Gorom-Gorom:

I forbindelse med katastrofen i Gorom-Gorom har foreningen indsamlet 30.000 kr.

Det er over 200 kr. pr. Medlem.


Tilsammen har Buerup, Red Børnene i Gorom Gorom og Venskabsforeningen sendt godt 100.000 kr. til katastrofeberedskabet og genopbygningen.


Under dette punkt fortalte Thyge om sine oplevelser under sit besøg i Gorom-Gorom:

1/3 af byen er forsvundet/ødelagt. Inden Thyge kom dertil, var han forberedt på at møde det værst tænkelige syn. Derfor blev han faktisk lidt lettet. For ved første øjekast så byen ret velorganiseret ud: der var ingen rotter eller folk der lå i sølet. Men samtidig ved alle, at det bliver værre fra nu af...


Situationen er, at folk bor i primitive hytter med UNICEF plastik dække. Nogle er i færd med at bygge, men der er ikke gang i det store organiserede genopbygningsprojekt, som er påkrævet.

Og der er et stort behov for at opbygge bl.a. diger og afløb, så det ikke sker igen.

Hundredvis af familier har ikke fået bygget hus. Og det er et meget stort problem. For snart kommer regntiden igen.


Thyge peger på nødvendigheden, af at der bliver gjort noget organiseret.

Han pegede også på, at en del af problemerne hænger sammen med at Libyen under Sankara gav støtte til at rette vejene ud, og at det har gjort bestemte grunde meget udsatte. Når der i dag gives støtte til at bygge, opfordres folk samtidig til at bygge andre steder end på de mest udsatte.  Det er et problem, at mange folk bygger igen det samme sted. Man må motivere dem til at bygge andre steder.


Ole Zethner nævnte, at den burkinske ambassade har udtrykt taknemmelighed over foreningens indsats i forbindelse med oversvømmelsen.


En idé – Sådan kan vi hjælpe

Thyge ville gerne plante en idé: Han var for nylig var ude at fortælle for en skole. Skolen ville gerne ville betale, men ikke havde mange penge. Derfor bad Thyge om 1500 kr. for sin fortælling. Pengene gik til opbygning af et hus til en familie, og de danske skolebørn vil kunne følge med i bygningen af huset.

Efter Thyges beretning blev det fra salen foreslået, at alle gav en skærv til at bygge endnu et hus for. Der blev samlet ind. Og i pausen optalte Thyge og Vera og Lilly pengene.

Efter generalforsamlingen kunne foreningen sende 1702,25 kr. til Gorom-Gorom til at bygge et hus for.


Det blev understreget at Abdoulaye har haft en helt central rolle i genopbygningen og distributionen af indsamlede midler. Derfor blev Thyge også spurgt, om der er nogen til at tage over for Abdoulaye, den dag hvor han ikke længere måtte være til rådighed. Thyges svar var, at det er der ikke umiddelbart. Og at ærlighed ikke er noget man kan tage for givet. Samtidig understregede Thyge, at han altid sørger for at mindst to er orienteret om at der bliver sendt penge, så alle kan føle sikkerhed for at pengene er havnet det rigtige sted.Foreningens sociale arrangementer blev kort kommenteret.:


Foreningens Nytårskomsammen er blevet en tradition. Ole Mikkelsen fremførte et tilbud om at holde det fast i Greve, hvor arrangementet i år blev afviklet med succes.


Elisabeth orienterede: Gruppen bag Couleur Café er i gang med planlægningen af festivalen 2007. Festivalen løber i år af stablen søndag den 17. Juni.


DVD om Kologh Naba:

Ole Zethner orienterede om, at foreningen har modtaget en DVD om Seniorer uden Grænser om Else Trærups projekt Kologh Naba.

Vera Teglgaard, som har besøgt centret i Burkina orienterede: Projektet Kologh Naba er ledet af Else Trærup, der efter at have været Regional Repræsentant for Dansk Røde Kors i Vestafrika, besluttede sig for at bidrage til at styrke de håndværksmæssige færdigheder hos beboerne i Kologh Naba, for derved at forbedre deres muligheder for at klare sig selv.


Der er dannet en støttegruppe til fordel for projektet, som sorterer under Seniorer uden grænser. På www.seniorerudengraenser.dk kan man læse mere om projektet.

DVD’en om projektet kan bestilles via ankura@vip.cybercity.dk, og betales med 50 kroner (+ 12. kroner til forsendelse) på konto: reg: 0220 konto nr. 0005069613.3.Forelæggelse og godkendelse af regnskab


Kasserer Ulrik fremlagde regnskabet og understregede, at der er flere betalende medlemmer nu end tidligere. Samtidig har foreningen skåret flere udgifter væk: vi udsender ikke længere det svenske blad, og der er også luget ud i antallet af organisationer, som vi er betalende medlemmer af.  (Vi er medlemmer af Projektrådgivningen, FN-forbundet og Venskabsforeningen Danmark Vestafrika.) Det blev henstillet til bestyrelsen, at der udarbejdes oversigt over hvilke organisationer vi er kollektivt medlemmer af, hvad der er betalt i kontingent og at der redegøres for hvorfor medlemskabet vurderes vigtigt. Oplysningerne vil fremover fremgå af regnskab og hjemmeside.


Regnskabet blev godkendt.4.Planer for det kommende år


Efteruddannelse i Oudalan

Franck Pondevie orienterede om status for det efteruddannelses-projekt for skolelærere i Oudalan-provinsen, som foreningen det sidste år har arbejdet på at iværksætte.

Francks vurdering er, at projektet bør realiseres som en del af den kapacitetsopbygning i Burkina, der understøttes af Danidas decentraliseringsstrategi. Decentraliseringsstrategien gør os i stand til at samarbejde direkte med skoledirektører og forældreforeninger, da de enkelte skoleprojekter nu hører under den lokale borgmester: det er positivt, at der ikke er for mange mellemled mellem os og dem der skal modtage vores hjælp.


Der skal etableres en arbejdsgruppe, som skal skaffe finansiering til gennemførelse af projektet – og som skal have det overordnede ansvar for projektet. Herunder skal gruppen kontrollere, at tingene foregår, som de skal i Burkina, hvor projektet vil udfoldes under ledelse og koordinering via en lokal kommission.


Vi har nogle lokale aktører. Det vi mangler er penge. Nu er der ikke andre barrierer. Budgettet er på ca. 225.000 kr.


Der var stor interesse for projektet på generalforsamlingen, og der kom mange interessante input, som blev taget til efterretning.


Lilly Kress refererede til, at de er en gruppe i hendes bofællesskab, som netop er kommet hjem fra Burkina, og som hun kan forestille sig gerne vil gå ind i projektet.


Thyge foreslog, at der bliver indkaldt til et møde i Lillys bofællesskab for både den gamle projektgruppe og nye interesserede.


Jørgen Olsen understregede, at det er en god idé, at man fra starten af tænker på at få kontakt til nogen i lokalområdet, der kan drive kontrol med at alting går som det skal med projektet.


Arbejdsgruppen består indtil videre af:

Franck Pondevie (tovholder).

Lilly Kress

Bodil Bech


Franck bragte på banen, at det vil være godt at undersøge, om der i forbindelse med projektet bør arbejdes for at etablere en madordning på skolerne i området. Der blev efterlyst en rapport om problemstillingen som afvejer, muligheder, fordele og ulemper


Lilly Kress nævnte at Ingrid Poulsen på ambassaden, må sidde inde med nogle rapporter / oplysninger. Ellers WHO? (Bestyrelsesmedlem Ingrid Nyström har siden kommenteret, at det nok snarere er WPG/World Food Program (PAM på fransk) man skal have på banen).Oplysninger om andre relevante aktiviteter:


Bodil orienterede om, at der den 21. april er fernisering på Hanne Thorup udstilling Afrika på Tværs på Portalen i Greve, hvor der bl.a. vil være malerier af burkinske Christophe Sawadogo og Fernand Sawadogo,5.Behandling af indkomne forslag


Ingen.


6.Fastlæggelse af det årlige kontingent


Kontingentet er fortsat 175 kr.

Dog blev det vedtaget at gæstestuderende tilbydes gratis medlemskab.


7.Valg af bestyrelse og revisor   


Ny bestyrelse:

Franck Pondevie: efterfølgende konstitueret som formand.

Ingrid Nyström: efterfølgende konstitueret som næstformand.

Ulrik Falk-Sørensen: fortsætter som kasserer.

Vera Teglgaard: redaktør efter sommerferien

Ole Mikkelsen: menigt medlem.

Karl Aage Jørgensen: menigt medlem

M. Elisabeth Sørensen: menigt medlem.


Niels Hougaard: 1. suppleant

Ida Hamre: 2. Suppleant


Thyge træder ud af bestyrelsen, men vil gerne bidrage som hidtil.
Ole Mertz er fortsat revisor.


Jørgen Olsen pegede på, at der i forbindelse med projektansøgning er krav om ekstern anerkendt revisor. Han opfordrede derfor bestyrelsen til at begynde at lede efter et revisionsfirma.

Helle Bliddal nævnte, at hun kender en revisor, som kan være relevant i den forbindelse.


8.Eventuelt.


Thyge orienterede: Kalifa hilser. Han er blevet ansvarlig for Adopting Center -

AC international.


På foreningens vegne sagde foreningens første formand Thyge Christensen til sidst stor TAK til den afgående formand Ole Zethner, og overdrog ham en fin burkinsk taske, som han og hans kone Rie kan tage med sig på deres fremtidige rejser ud i verden, nu hvor de begge går på pension.

Thyge påpegede samtidig, at der i Oles tid som formand for alvor er kommet liv i foreningen igen.
På foreningens vegne takkede Thyge Christensen den afgående formand Ole Zetner for sin store indsats som formand. Den afgående formand takkede samtidig for godt samarbejde og påpegede, at den afgående redaktør Jannick også ville have modtaget officiel tak, hvis han havde haft mulighed for være til stede.

                         ________________________________________________________Efterfølgende var der reception i ambassadør Mme. Céline Yoda residens. Der var god stemning, dejlig mad, masser af snak, musik og dans. Bestyrelsen takker ambassadør Mme. Céline Yoda for sin gæstfrihed, og for sin og de øvrige ansatte ved ambassadens deltagelse i dagen. 


 
Nyheder