Generalforsamling 2008

Referat fra


Generalforsamling 2008 i Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso


lørdag den 5. april 2008

Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, København V


Dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.Planer for det kommende år

5.Behandling af indkomne forslag

6.Fastlæggelse af det årlige kontingent

7.Valg af bestyrelse og revisor

8.Eventuelt


Ad 1)Ole Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Niels Hougaard blev valgt som referent.


Der var mødt 17 medlemmer op, og der blevet lavet en præsentationsrunde.


Ad 2)Franck forelagde formandens beretning, der var blevet rundsendt inden generalforsamlingen. Beretningen er vedhæftet.

Franck opfordrede til at bidrage til Burkina Kontakt  -  bidrag kan sendes til Franck.


Der udspandt sig diskussion om blandt andet forsendelser og projekter.

Angående container-forsendelse: hvis nogen sender/skal sende en container til Burkina Faso, vil det være fornuftigt at informere om dette, så forsendelsen kan benyttes af andre. Morten Kuni har en samarbejdspartner, som eventuelt vil kunne bruges som kontaktperson ved modtagelsen af forsendelsen.


Projektet i Oudalan kommer ikke videre umiddelbart. En forening/organisation på stedet er en helt nødvendig forudsætning.


Den nye bestyrelse bør se på hvilke projekter, der er blevet en succes og hvilke, der ikke er, og hvorfor.


Ulrik Falk-Sørensen har været revisor på indsamlingen til huse i Gorom-Gorom. Indsamlingen er sket i sit eget regi, og ikke i Venskabsforeningen.


Beretningen blev godkendt.


Ad 3)Ulrik Falk-Sørensen beklagede, at det regnskab, der er blevet sendt ud til medlemmerne, er regnskabet fra sidste år.

Ulrik gennemgik regnskabet for 2007.


Foreningen har fået bevilget penge fra bibliotekstyrelsens portopulje til udsendelse af Burkina Kontakt, men pengene er aldrig modtaget. Efter utallige rykkere og henvendelser har styrelsen fundet ud af, hvad der er galt og der arbejdes på sagen.

Der blev opfordret til, at foreningens medlemskab af foreninger bliver taget op til overvejelse.


Ad 4)Couleur Café bliver den 22. juni i Fælledparken. Der opfrodres til at være aktiv på dagen.


Københavns Internationale Dag bliver den 30. august kl. 12 – 18, på Sortedams Dosseringen.


Ida Hamre fortalte om ”sin” teatergruppe, og spurgte til, om der kan skabes en kontaktgruppe/støttekreds for gruppen, så forbindelsen ikke afhænger af én person alene.

Dette medførte lidt diskussion. Venskabsforeningen kan støtte konkrete projekter, men kan den være projektdrivende?


Eigil Møller gjorde reklame for en Burkina Faso film (kan købes for kr. 120), hvor indtægten går ubeskåret til landbrugsskolen i Ouagadougou.


Ad 5)Der var ikke indkommet forslag


Ad 6)Kontingentet for 2008 er uforandret 175 kr.


Der udspandt sig en diskussion om Burkina Kontakt. Bladet (trykning og porto) udgør en pæn del af udgifterne.

Ulrik: Hvis vi ikke har et blad, hvorfor så betale kontingent.

Man kunne lade medlemmerne vælge selv, om de vil have tilsendt bladet eller have det via nettet.

Bladet kunne lægges på hjemmesiden.

Prisforskellen på bladet i sort-hvid og i farver undersøges (af Vera Teglgaard)


Ad 7)Det er usikkert, hvem der er på valg.


Elisabeth Sørensen og Franck træder ud af bestyrelsen men vil begge gerne fortsætte som suppleanter.


Bestyrelsen består nu af Ulrik Falk-Sørensen, Ole Mikkelsen, Mariame Koulai, Vera Teglgaard og Niels Hougaard.

Suppleanter er Elisabeth Sørensen, Franck Pondevie, Ida Hamre, Karl Skovgaard Møller og Karl Jørgensen (der pt er i Cotonou).


Som revisor genvalgtes Ole Mertz


Ad 8)Bestyrelsen må på sit førstkommende møde beslutte, hvem der skal være vores kontakt i Uddannelsesnetværket og i Venskabsforeningen Danmark – Vestafrika.


Hvordan påskønner vi Abdoulayes store indsats i forbindelse med opbygningen efter naturkatastrofen forrige år?


Ved nytårskomsammenen bør det overvejes, om der skal være planlagt et indslag af en eller anden slags. Måske få burkinere med til at arrangere?

Bodil Bech melder sig til at være med til at arrangere.

 Som referent: Niels Hougaard


Nyheder