Generalforsamling 2009

Referat fra


Generalforsamling 2009 i Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso

lørdag den 25. april 2009


VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N


Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.Planer for det kommende år

5.Behandling af indkomne forslag

6.Fastlæggelse af det årlige kontingent

7.Valg af bestyrelse og revisor

8.Eventuelt


Ad 1)Ole Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Niels Hougaard blev valgt som referent.


Ole Mikkelsen vurderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dette tilsluttede generalforsamlingen sig.

Vores vedtægter eftersøges.


Der var mødt 14 medlemmer og 3 potentielle medlemmer op, og der blevet lavet en præsentationsrunde.


Ad 2)Niels Hougaard forelagde bestyrelsens beretning, se vedhæftede.


Ulrik Falk-Sørensen: vi har lidt kontakt til vores søsterorganisation i Sverige; vi sender et eksemplar af Burkina Kontakt til dem og vi kan få tilsendt deres nyhedsbrev.


Thyge: udover det nævnte, har foreningen også, i 2007-08, stået for at sende en container til Takaledougou.

Vi bliver ansvarlige for forsendelsen og fordelingen af franske bøger, samlet sammen af Farum Bibliotek, til Burkina Faso.


Ole Zethner: vigtigt at berette fra Burkina Faso hvad tingene fra containerne er blevet brugt til. Som artikel i Burkina Kontakt.


Hver enkelt genstand i containeren til Gorom-Gorom var mærket med navn på den, der skulle have genstanden. Fordelingen foretaget af vores samarbejdspartner Abdoulaye.


Ulrik Falk-Sørensen: vi har 3 eksemplarer af fin folder fra Vänskapsföreningen Burkina Faso – Norge.


Bidrag til Burkina Kontakt sendes til Niels Hougaard, hvis mailadresse står i Burkina Kontakt.


Beretningen blev godkendt.


Ad 3)Ulrik Falk-Sørensen gennemgik regnskabet for 2008, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der kom kun et nummer af Burkina Kontakt i 2008, hvorfor der er et pænt overskud for 2008.

Ulrik Falk-Sørensen berettede om porto-tilskudsfølgetonen, der nu er slut.


Der udspandt sig en debat, om Burkina Kontakt skal vedblive med at rundsendes i papirudgave, eller om det skal distribueres elektronisk. Konklusionen blev, at bestyrelsen laver et skøn over økonomien ved de forskellige muligheder for distribution (fortsætte som hidtil; sende pr. e-mail til dem der vil og fremstille et mindre antal eksemplarer i papirformat ved enten trykning eller udprintning).

Foreningen har god økonomi og kan dække 3 årlige numre af Burkina Kontakt på den hidtidige måde, men sparede bladudgifter kunne måske gå til projekter?


Regnskabet blev godkendt.


Ad 4)Couleur Café er den 6.-7. juni i Fælledparken. Den 6. juni kl. 11-13 særligt for børn; den 7. juni kl. 12-18 for alle.

Ulrik Falk-Sørensen og Ole Mikkelsen melder fra i år, da de er valgtilforordnede. Niels Hougaard melder sig til. Vi skulle gerne være aktive den 7. juni.


Nytårskomsammen som vanligt.


Der er Vestafrika-marked i Århus i august 2009. Se mere på hjemmesiden www.o3v.dk. Foreningen er ikke selv aktiv i den sammenhæng, men vil gerne gøre opmærksom på denne mulighed for vestafrikanske oplevelser.


Opfordring til at lave flere møder som det, der i januar 2009 var med den danske ambassadør i Burkina Faso. For eksempel med den burkinske ambassadør i Danmark.


Ad 5)Merete omtalte sine projekter i Burkina Faso.


Thyge foreslog, at Burkina Kontakt åbnes for andre foreninger/personer/instanser, der har med Burkina Faso at gøre, således at de får mulighed for at fortælle om deres projekter og aktiviteter. Thyge ville godt være den, der op til hver deadline for Burkina Kontakt kontakter foreningerne.

I den sammenhæng er faste deadlines vigtige.

Forslaget blev vedtaget.


Ved link på hjemmesiden skal vi være opmærksomme på, hvad/hvem det er, vi linker til.


Ad 6)Kontingentet for 2009 er uforandret 175 kr.


Ad 7)Bestyrelsen består nu af Ulrik Falk-Sørensen, Ole Mikkelsen, Mariame Koulai, Thyge Christensen og Niels Hougaard.

Suppleanter, der også kunne kaldes støttegruppe, er Elisabeth Sørensen, Franck Pondevie, Ida Hamre, Karl Jørgensen (der pt er i Cotonou), Karl Skovgaard Møller, Merete Daugbjerg, Rie Koustrup, Ulrik Jacobsen.


Som revisor genvalgtes Ole Mertz


Ad 8)Thyge vil se på, om der kan skabes en Burkina Faso gruppe på Facebook.

På vores hjemmeside kan man  -  under gæstebog  -  tilmelde sig Google-gruppe Burkina Faso

Generalforsamlingen må gerne ligge tidligere på året.

 


Som referent: Niels Hougaard


Nyheder