Generalforsamling 2012

Referat fra

GENERALFORSAMLING i

Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso

lørdag den 24.03.2012 kl. 15.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4. Planer for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af det årlige kontingent

7. Valg af bestyrelse og revisor

8. Eventuelt


Ad 1. Valg af dirigent

Karl Skovgaard blev valgt som dirigent.


Ad 2. Bestyrelsens beretning

Niels Hougaard aflagde beretning:


Indledning

Bestyrelsen har bestået af Kortimi Zaumgrana Bedsted, Mariame Koulai, Ole Mikkelsen, Thyge

Christensen, Ulrik Falk-Sørensen og Niels Hougaard.

Suppleanter som nærmere er en backing gruppe har bestået af Franck Pondevie, Ida Hamre, Inge

Brockdorff, Karl Jørgensen, Karl Skovgaard Møller, Merete Laubjerg, Morten Kuni, Rie Koustrup,

Vera Teglgaard.

I løbet af 2011 holdt vi 4 bestyrelsesmøder.


Medlemstatus

Medlemsantallet er ganske svagt faldende. Vi er ca. 100 medlemmer. Der er til stadighed nogle der

melder sig ind og nogle der melder sig ud.


Burkina Kontakt

Siden generalforsamlingen i 2011 har vi udsendt 3 numre af Burkina kontakt. Tak for bidrag.

Vi udsender ca. 120 eksemplarer af Burkina Kontakt til personer eller organisationer. Vi sender også

til Norge.


Hjemmeside

Ulrik står for vores hjemmeside. Der er, udover diverse referater og nye og gamle numre af Burkina

Kontakt, en række interessante links.


Sociale arrangementer

Efter generalforsamlingen sidste år havde den burkinske ambassade venligst inviteret foreningens

medlemmer til reception på Residensen i Hellerup.

Vi deltog i 2011 ikke i Couleur Café.

I oktober var vi involveret i Katrin Rohdes besøg i forbindelse med udgivelsen af hendes bog. Der var

arrangement her i VerdensKulturCentret, og også på den burkinske ambassade.


Andet

Vi har formidlet bøger til biblioteket i Gorom-Gorom. Hvordan det kommer til at køre fremover, er lidt

usikkert, da Karen Christensen fra Farum Bibliotek, der har stået for indsamlingen og forsendelse af

bøgerne, er gået på pension. Vi overvejer om og hvordan det skal køre. Karen har lovet at lave en

spiseseddel for hvordan hun har gjort.


Vi formidler oplysninger til medlemmerne om blandt andet teater- og musikarrangementer. I den

sammenhæng er det gevaldig praktisk at have medlemmernes mail-adresser, for det er langt hurtigere

og billigere at formidle information pr. email.


Så er det i år, Venskabsforeningen har 25 års jubilæum. Vi har søgt om støtte til et særnummer af

Burkina Kontakt, og til at få besøg af Paul Kaboré, som nogen af jer kender, men der er kommet afslag

på begge ansøgninger.


Kommentar, Karl Aage Jørgensen: der kan søges midler til jubilæumsnummeret af Burkina Kontakt

hos firmaer, der arbejder/har arbejdet i Burkina Faso. Karl Aage vil selv stå for dette.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af foreningens revisor Helle Bliddal, da kasserer Ulrik Falk-Sørensen ikke

var til stede.


Kommentar, Ole Mikkelsen: bemærk det faldende medlemstal, - vi bør tænke over, hvad vi kan gøre

for at gøre os synlige.

Lassina opfordrede til flere aktiviteter og ansøgninger om midler.

Flere mente, at vi i større udstrækning skal virke som paraplyorganisation for de mange grupper, der

findes i Burkina-miljøet, og fortælle, at vi har en viden, som andre måske mangler.

Merete vil skrive til de forskere, der har været i DK i kraft af Danida Fellowship ordningen, og hun

laver en liste samt omtale til Burkina Kontakt.

Jens Erik Raasted sagde, at det kan give mere liv til foreningen at satse på at få burkinsk musik til DK

og nævnte CKUs 3-årige udvekslingsprogram.

Karl Aage bemærkede, at forbavsende mange danskere har arbejdet i Burkina uden at melde sig ind i

foreningen.

Foreningens regnskab blev godkendt.


4. Planer for det kommende år

Jens Erik Raasted, musiklærer og bigband-leder på Sankt Annæ Gymnasium, fortalte om planerne for

Bil Aka Koras turné i Danmark til sommer.

Bil Aka Kora er i Danmark 20. juni – 12. juli. og skal spille sammen med 3 professionelle musikere og

ved flere koncerter også med Sankt Annæ Bigband.

Der er foreløbig planlagt koncert til Couleur Café (23.-24. juni) og under Copenhagen Jazzfestival (12.

juli).

Pris for en koncert er kr. 8.000,- + transportomkostninger.

Jens Erik opfordrede alle, der kan bidrage med overnatning til at melde sig til ham

(jraasted@gmail.com), og fortalte, at der ikke er koncerter d. 26.6. – 11.7. Der arbejdes på koncerter,

og ideer til koncert-steder modtages gerne.

3

Der fremkom flere ideer til mulige koncert-steder.


Niels Hougaard omtalte foreningens planer.

Udsende 3 numre af Burkina Kontakt, og holde hjemmesiden ajour. Den er et godt aktiv for foreningen.

Være med i Couleur –Café.

Arrangement i anledning af Venskabsforeningens 25 års jubilæum er kalendersat til 19. august.

Der udspandt sig en længere debat om jubilæumsarrangementet.


Det blev besluttet at flytte fejringen af 25 års jubilæet til den 7. juli, og at invitere Bil Aka Kora til at

give koncert med de tre musikere (måske med big band). Dagen – herunder koncerten – udbydes

primært til Burkina- og u-landsmiljøet og afholdes sandsynligvis i VerdensKulturCentret. Vi håber, at

der bliver ambassade-reception samme aften. Desuden kunne vi invitere den kommende ambassadør i

Ouaga Bo Jensen og udviklingsministeren til et dialogmøde, om udvikling i Burkina Faso. (Skulle det

kikse, vil vi under alle omstændigheder arrangere et møde med Bo Jensen, som Merete holder

kontakten til.)

Kommentar: Aktiviteter, der kræver penge, kan der søges til hos virksomheder og fonde.


5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


6. Fastlæggelse af det årlige kontingent

Kontingentet fastholdes. Opkræves sammen med udsendelse af referatet.


7. Valg af bestyrelse og revisor

Genvalg af Kortini Zaumgrana Bedsted, Niels Hougaard, Ole Mikkelsen, Thyge Christensen, Ulrik

Falk-Sørensen; nyvalg af Maria Larsen.

Suppleanter/baggrundsgruppe: Ida Hamre, Inge Brockdorff, Karl Jørgensen, Karl Skovgaard Møller,

Mariame Koulai, Merete Laubjerg, Morten Kuni, Rie Koustrup, Vera Teglgaard.

Lassina vil gerne være aktiv, især i forbindelse med politisk orienterede aktiviteter, når Couleur Café

er overstået.

Revisor: Helle Bliddal modtog genvalg


8. Eventuelt:

Intet


Niels Hougaard Karl Skovgaard Møller

Referent Dirigent

Nyheder