Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling den 2. april 2016


1.Valg af dirigent

a.Lisbeth vælges som dirigent

b.Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

c.Præsentation af de tilstedeværende. (16 tilstedeværende)

d.Der efterlyses folkeskolelærer/børnehavepædagoger der kan tale fransk – 4 ugers forløb for


2.Bestyrelsens beretning

a.Ulrik læser op – Niels har skrevet halvanden side.

b.Medlemstal varierer 2-3 stykker årligt, ca. 100 medlemmer

c.Nationalmuseet – et sted man kan spise medbragt mad. Det kan næsten på alle museer.


3.Forelæggelse og godkendelse af regnskab

a.Ole (revisor) har gennemgået regnskabet – og har godkendt dette den 1. marts 2016

b.Regnskabet godkendes


4.Planer for det kommende år

a.At få bøger til Burkina – Børnefonden er interesseret i at tage dem imod det. Der skal laves en liste over hver enkelt bog. (Dette ses ikke muligt at undgå)

b.Forslag om at ambassaderne træder i karakter – både den danske og den burkinske

c.Før hen kunne man sende bøgerne til kommunen – det kan man ikke længere.

d.Diskussion om hvorvidt man skal omgå reglerne – dette er der ikke stemning for.

e.Forslag om at bøger bliver sendt med rejsende

f.Prisen for at få det sendt derned er uafklaret – få undersøgt hvordan man får dem sendt derned – kan vi få penge til at få dem sendt 

g.Forslag om arbejdsdag om at skrive lister

h.Planen er – at det skal undersøges hvad det koster at få dem sendt derned. (Tine sørger for det)

i.Hvis der skaffes penge til det – skal der laves en liste over bøgerne. Det skal være klart hvilke oplysninger der skal fremgå.

j. Udflugt den 27. august - kanalrundfart


5.Behandling af indkomne forslag. 2 forslag fra bestyrelsen

a.Ændring af vedtægter

i.§ 5: ændring til: Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer og en sekretær, og kan vælge en formand og en næstformand

ii.§ 6: Foreningen tegnes af formanden, kasseren eller sekretæren

iii.§ 8, punkt 7: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

b.Ændring af udgivelse af Burkina Kontakt

i.Fastholdes at to blad er minimum

ii.Forslag om at der trykkes væsentlige flere blade – og deles ud i offentligheden.

iii.Forslag om, at bladene frankeres i frankeringsmaske (Maria undersøger om det kan gøres på kontoret)

iv.Forslag om at nyhedsbrevet indeholder links til hjemmesiden

v.Aftalt at der sendes to trykte blade, fire nyhedsblade sendt på e-mail, bladet trykt før generalforsamlingen trykkes i større oplæg, det deles ud på generalforsamlingen, hvor interesserede sørger for at dele ud forskellige offentlige steder.


6.Fastlæggelse af det årlige kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse.

a.Forhøjelse med kr. 25,00 vedtaget. Årligt kontingent er fremover kr. 200,00.


7.Valg af bestyrelse og revisor

a.Bestyrelsen genvælges.

b.Suppleanter – genvælges (undtagen Vera, da hun ikke var til stede og ikke havde givet udtryk for genvalg) Klaus Weber indvalgt som suppleant. klausweber.dk@gmail.com

c.Valg af revisor – vi genvælger Ole.


8.Eventuel

a.Jens Erik har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden og facebook. Send login til Morten Kuni – så vil han se på hjemmesiden

b.www.korrespondenterne.dk seriøs journalistik

c.www.globalnyt.dk   Opfordring til at skrive den gode historie om ulandsbistand. (Ole fortæller)Nyheder